BIEG CHARYTATYWNY

Regulamin

Regulamin Biegu Charytatywnego z okazji 25-lecia Hurtowni Motoryzacyjnej „GORDON”1. Bieg Charytatywny, zostanie przeprowadzony na Stadionie Miejskim w Szubinie.

Aktywność biegaczy biorących udział w Biegu zostanie przeliczona na złotówki, a uzyskana w ten sposób kwota przekazana będzie na rzecz najbardziej potrzebujących rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi w Gminie Szubin. Kwota jaka zostanie przekazana na cel charytatywny wynosi maksymalnie 20 tys. zł, a jej ostateczna wysokość uzależniona będzie od ilości pokonanych przez drużyny okrążeń.

I. Organizatorem biegu jest Hurtownia Motoryzacyjna GORDON sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (Gmina Szubin), ul. Poznańska 62, 89-200 Szubin, Zamość.II. TERMIN I MIEJSCE1.Bieg odbędzie się dnia 5 listopada 2017 r. o godzinie 14:00 na stadionie z bieżnią lekkoatletyczną o nawierzchni tartanowej.

2. Biuro Zawodów będzie czynne 5 listopada 2017 r. niedziela, w godz.13:00-13:55.

III. UCZESTNICTWO1.Bieg ma charakter sztafety. W sztafecie biorą udział wyłącznie 5-osobowe drużyny (!!!) . Każdy z Zawodników musi pokonać, co najmniej jedno okrążenie w trakcie godzinnego Biegu.

2.W Biegu może wziąć udział maksymalnie 25 drużyn, o kolejności nadawania numerów decyduje kolejność zgłoszeń. Gwarancję startu daje dopiero nadanie numeru startowego, który przydzielany jest po zgłoszenia drużyny przez formularz zgłoszeniowy na stronie http://www.bieg.gordon.com.pl/

3.Drużyny obowiązuje limit czasowy wynoszący 1 godzinę (od 14:00 do 15:00).

4.W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymują numery startowe.

5.Pakiety startowe dla całej drużyny odbierają w Biurze Zawodów kapitanowie drużyn lub osoby upoważnione przez nich na piśmie. Biuro będzie znajdować się na terenie stadionu.

6.Odbiór pakietów startowych dla wszystkich drużyn nastąpi w Biurze Zawodów, w dniu 5 listopada 2017 r. niedziela, w godz.13:00-13:55.

7.Osoba odbierająca numery startowe sztafety musi posiadać dowód osobisty lub paszport oraz wydrukowaną i podpisaną przez wszystkich zawodników z danej drużyny KARTĘ STARTOWĄ, oraz w przypadku, gdy zawodnikiem jest osoba niepełnoletnia OŚWIADCZENIE podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych, o zdolności dziecka do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych wraz ze zgodą na udział w Biegu Charytatywnym osoby niepełnoletniej oraz potwierdzeniem wzięcia odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.

8. KARTĘ STARTOWĄ i OŚWIADCZENIE dla niepełnoletnich, kapitan lub osoba upoważniona będą mogły pobrać na stronie internetowej www.gordon.com.pl w informacji o biegu.

9.Długości poszczególnych zmian i kolejności zawodników nie mają znaczenia. Kapitan decyduje o kolejności w drużynie i przebiegniętych okrążeniach przez pojedynczego członka drużyny. Każdy członek drużyny po pokonaniu minimum jednego okrążenia i przekazaniu pałeczki sztafetowej kolejnemu członkowi drużyny ma prawo do powrotu na bieżnię w kolejnych zmianach. Ilość zmian - powrotów na bieżnię nie jest ograniczona. Zmiana aktualnie biegnącego zawodnika z drużyny na kolejnego następuje po pokonaniu minimum pełnego okrążenia przez aktualnie znajdującego się na bieżni zawodnika i przekazaniu kolejnemu zawodnikowi drużyny pałeczki sztafetowej w specjalnie wyznaczonej strefie zmian. W przypadku zasłabnięcia lub kontuzji uczestnika, drużyna ma prawo kontynuować współzawodnictwo bez jednego ze swoich zawodników. W takim wypadku istniej możliwość wymiany zawodnika w każdym miejscu bieżni. Zawodnik ten nie ma prawa do powrotu na bieżnię. Jeśli w trakcie trwania rywalizacji lekarz zawodów uzna, że kontynuowanie rywalizacji przez któregokolwiek z zawodników drużyny stanowi ryzyko dla jego zdrowia podejmuje on decyzje o zakończeniu biegu przez ww. zawodnika drużyny. Wówczas drużyna kontynuuje bieg bez niego, a przekazanie pałeczki sztafetowej odbywa się w każdym miejscu bieżni. Osoba ta nie ma prawa powrotu na bieżnię.

10.Kapitanowie drużyn są obowiązani wziąć udział w odprawie kapitanów drużyn startujących w Biegu Charytatywnym, która odbędzie się przy bramie start/meta w dniu Biegu, o godz. 13.45.

11.Podczas odprawy każda drużyna otrzyma pałeczkę sztafetową. Aby dokonać zmiany, zawodnik musi przekazać pałeczkę sztafetową następnej osobie w drużynie w strefie zmian. Bieg bez pałeczki lub zakończenie Biegu bez niej oznacza dyskwalifikację drużyny.

12.Pomiar czasu podczas Biegu Charytatywnego zostanie dokonany przy pomocy systemu elektronicznego.

IV.ZGŁOSZENIA1.Zgłoszenia drużyny dokonuje jej kapitan poprzez przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres email: biegcharytatywny@gordon.com.pl , dostępny na stronie internetowej www.gordon.com.pl (w informacji o biegu). Obowiązuje limit 25 drużyn, liczy się kolejność zgłoszeń. Za zgłoszenie drużyny uważa się wypełnienie przez kapitana drużyny formularza zgłoszeniowego i przesłania go na adres email biegcharytatywny@gordon.com.pl. Pierwsze 25 zgłoszonych drużyn otrzyma potwierdzenie zwrotne na maila, z informacją, że zostało zakwalifikowane do biegu.

Zmian w formularzu zgłoszeniowym sztafety można dokonywać w dniu zawodów 5 listopada 2017 r.

V.KLASYFIKACJE I WYNIKI1.W Biegu Charytatywnym prowadzone będą następujące klasyfikacje

- drużyna mieszana o przebiegniętej największej liczbie okrążeń;
- drużyna Kobiet o przebiegniętej największej liczbie okrążeń;
- drużyna Mężczyzn o przebiegniętej największej liczbie okrążeń;

2.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji i nagród.

3.Dekoracja zwycięzców we wszystkich kategoriach odbędzie się ok. godz.15:30 w dniu Biegu.

4.O kolejności na mecie decyduje ilość pokonanych przez drużynę okrążeń. W przypadku takiej samej ilości okrążeń, o ostatecznej klasyfikacji decyduje ilość metrów pokonanych przez zawodników biegnących na ostatniej zmianie. Jeśli w dalszym ciągu nie zostanie wyłoniony zwycięzca, Organizator przewiduje dogrywkę. W dogrywce udział weźmie po jednym zawodniku wytypowanym przez kapitanów drużyn walczących o zwycięstwo. Wytypowani zawodnicy rywalizowali z sobą będą na dystansie 2 pełnych okrążeń stadionu. O zwycięstwie decyduje kolejność na mecie.

5.Pisemne skargi, reklamacje i protesty w związku z wynikami należy zgłaszać mailowo na adres bieg charytatywny@gordon.com.pl najpóźniej do północy 5 listopada 2017 r. Protesty będą rozpatrywane w ciągu 48 godzin. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej http://www.bieg.gordon.com.pl/ do dnia 8 listopad 2017r.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE1.Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych (poza pulą podstawową 25 zespołów).

2.Podczas Biegu wszyscy zawodnicy muszą mieć numery startowe przymocowane do przedniej części koszulki sportowej. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji. W szczególności zabrania się zasłaniania lub usuwania oznaczeń numerycznych sztafet oraz logotypów umieszczonych na numerze.

3.Przebywanie na trasie Biegu Charytatywnego bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. Ze względów bezpieczeństwa w szczególności zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic walking.

4.Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu, na którym prowadzona jest Impreza oraz przepisów BHP i ppoż. oraz do stosowania się do zaleceń organizatora oraz kierownictwa obiektu.

5.Każdy uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości Regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i przedmedycznemu działającemu w imieniu Organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości Regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6.Decyzje lekarzy dotyczące możliwości kontynuowania Biegu lub braku takiej możliwości są ostateczne i nieodwołalne.

7.Zapisując się do udziału w zawodach uczestnik akceptuje niniejszy Regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji Hurtowni Motoryzacyjnej „GORDON” sp. z o.o., udostępniania sponsorom oraz partnerom Biegu Charytatywnego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Hurtowni Motoryzacyjnej „GORDON” sp. z o.o. na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Hurtowni Motoryzacyjnej „GORDON” sp. z o.o., oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu, nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.

8.Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi Hurtowni Motoryzacyjnej „GORDON” sp. z o.o., W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie częściowo lub w całości uznane za nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania-wszelkie inne postanowienia (w całości bądź częściowo) zachowują ważność.